ห้องเรียนครูจอย

วิชาคอมพิวเตอร์  ช่วงชั้น 3

            

 วิชาคอมพิวเตอร์  ช่วงชั้น 4

            

 วิชางานธุรกิจ ช่วงชั้น 3-4

     

รายวิชาสอนเสริมอื่น ๆ

 รูปภาพนักเรียน